fbpx
Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baker

Follow Us:

Polityka prywatności

Home   Polityka prywatności

Polityka prywatności
Ochrona prywatności naszych Klientów jest naszym obowiązkiem. Dbamy o to, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). W tym dokumencie zawarliśmy informacje o tym, jak chronimy prywatność Klienta oraz jak przetwarzamy dane.

1. Administrator
Administratorem danych osobowych jest Sławomir Gojdź, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Cukiernia Kaiser Cafe” z siedzibą w Słupsku, ujawnioną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP: 8390025956, REGON: 771550479, zwaną dalej KAISER Patisserie lub Cukiernia.


2. Zakres danych przetwarzanych w celu realizacji:
I. Zamówienia internetowego:
– adres e-mail
– adres IP
– imię i nazwisko Klienta
– numer telefonu
– informacja o płatności
– adres dostawy – jeżeli dostawa ma być zrealizowana na adres wskazany przez Klienta
II. Zamówienia złożonego w sklepie stacjonarnym:
– numer telefonu
– adres dostawy – jeżeli dostawa ma być zrealizowana na adres wskazany przez Klienta
– adres e-mail
– imię i nazwisko

3. Państwa dane będą wykorzystywane w celu:
1. Realizacji zamówień składanych drogą internetową i stacjonarnie, oraz innych usług świadczonych przez KAISER Patisserie.
2. Utrzymania kontaktu za pomocą regularnej i nieregularnej komunikacji poprzez wykorzystanie komunikacji telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej oraz listownej (marketing), po uprzednim wyrażeniu zgody za pośrednictwem strony internetowej, lub stacjonarnie w Cukierni.

4. Sposób pozyskiwania danych osobowych
wypełnienie przez Klienta formularza kontaktowego stacjonarnie w Cukierni
wypełnienie formularza kontaktowego za pośrednictwem strony internetowej
rejestracja/logowanie na stronie internetowej Cukierni


5. Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje, które są nam przekazywane chronimy najnowocześniejszymi technikami. Nie przekazujemy ich bezpodstawnie osobom trzecim. W razie konieczności udostępnienia danych innym osobom, wymagamy, aby przetwarzały je one tak samo bezpiecznie, jak KAISER Patisserie, i w takim samym celu. 

6. Okresy przechowywania

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby zrealizować zamówienie. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte, chyba że będziemy musieli je przechowywać z powodów prawnych.

W przypadku danych osobowych zbieranych celem złożenia i realizacji zamówienia handlowego, a zatem w celu wykonania umowy związanej ze złożonym zamówieniem, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz przez okres ustawowo przewidziany w celu zgłoszenia przez Państwa ew. roszczeń względem KAISER Patisserie i/lub roszczeń KAISER Patisserie względem Państwa.
Dane osobowe, zebrane i przetwarzane przez KAISER Patisserie w celach marketingowych będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez czas nieokreślony. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda (Artykuł 6 ust. 1 a) RODO). Nie macie Państwo obowiązku udzielenia takiej zgody dla korzystania z usług Cukierni Kaiser Cafe.

7. W jaki sposób przetwarzamy dane?
Dane osobowe przetwarzane są poprzez: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

Podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy zakupu w KAISER Patisserie, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (artykuł 6 ust. 1 b RODO), a także ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Cukiernię tj. w celu obsługi reklamacji (pod- stawa prawna przetwarzania – artykuł 6 ust. 1 lit b RODO, – niezbędność przeważania do wykonania umowy), oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes KAISER Patisserie (artykuł 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie praw Cukierni.
Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez KAISER Patisserie na rzecz Klienta za pośrednictwem strony WWW i w tym znaczeniu jest warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością przesłania zamówienia.


8. Jakie przysługują Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?
KAISER Patisserie dba o zachowanie bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych oraz zagwarantowanie realizacji Państwa uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przekazując Cukierni dane osobowe, każda osoba ma prawo do:
a) żądania od KAISER Patisserie dostępu do przekazanych danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej); ich sprostowania (jeśli te dane znajdujące się w posiadaniu KAISER Patisserie są niedokładne lub niekompletne), usunięcia (jeśli przetwarzanie danych osobowych opierało się na podstawie Państwa zgody) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (dotyczącego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów KAISER Patisserie z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją)
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą;
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);


9. Informacja o plikach cookies
Sprzedawca prowadząc Sklep Internetowy KAISER Patisserie korzysta z tzw. plików cookies, zgodnie z postanowieniami Polityki Cookies.


10. Informacje dodatkowe
KAISER Patisserie nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też, jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego).
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji.